poezja proza esej rozmowy recenzje felietony
 
filozofia
teoria literatury
socjologia
psychologia
antropologia
poczta literacka
sztuka
muzyka
teatr
film
wydarzenia
okno na świat
polska z zewnatrz
ksiazki_nadeslane
XX OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI „DAĆ ŚWIADECTWO” 2012

XX OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI DAĆ ŚWIADECTWO 2012

Organizator: Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie, www.lamelli.com.pl

Regulamin

1. Cele Konkursu:

 • ukazanie w poetyckiej formie przemijającego czasu, w którym żyjemy;
 • inspirowanie do uprawiania twórczości poetyckiej;
 • popularyzowanie współczesnej poezji.

2. Warunki Konkursu:

 • Konkurs adresowany jest do wszystkich twórców - zrzeszonych i niezrzeszonych w związkach twórczych;
 • Warunkiem
  uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie na adres Organizatora zestawu
  prac zawierającego 5-10 utworów poetyckich, które nie były dotychczas
  nagradzane ani publikowane w wydawnictwach zwartych, w trzech
  egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego (mile widziana
  dodatkowa wersja elektroniczna przesłana na CD);
 • Każdy
  utwór należy podpisać godłem (wyrazowym). Tym samym godłem należy
  opatrzyć kopertę zawierającą rozwiązanie godła (kartkę z następującymi
  danymi: imieniem i nazwiskiem autora, adresem, numerem telefonu
  stacjonarnego i komórkowego, adresem e-mail, krótki życiorys zawierający
  listę posiadanych publikacji książkowych i prasowych, oraz
  najważniejszych nagrodach literackich; zdjęcie (fotografia może być
  przesłana w wersji elektronicznej na CD);
 • Opłatę
  konkursową w wysokości 10 zł za zestaw (koszty organizacyjne) należy
  wpłacić na konto: Bank Pekao S.A 62 1240 4722 1111 0000 4859 2846 (kopię
  dowodu wpłaty należy załączyć do zgłoszenia). Opłata konkursowa jest
  warunkiem dopuszczenia prac do konkursu. Zestawy niezawierające kopii
  dowodu wpłaty konkursowej nie będą rozpatrywane. Jurorzy nie mają wglądu
  w przysłane dowody wpłaty;
 • Prace konkursowe nadsyłać należy na adres:
  Śródmiejski Ośrodek Kultury
  ul. Mikołajska 2
  31-027 Kraków
  z dopiskiem OKP „Dać świadectwo” do dnia 15 marca 2012 r.
 • Organizator nie zwraca prac nadesłanych na Konkurs, ani nie informuje o ich niedopuszczeniu z powodów regulaminowych;
 • Nadesłanie
  prac jest jednocześnie zgodą autora na wykorzystanie ich w formie
  publikacji pokonkursowych, w przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia przez
  jury, bądź reklamujących kolejne edycje konkursu;
 • Prace oceniane będą przez Jury, w skład którego wejdą znani literaci i krytycy oraz przedstawiciel Organizatora;
 • Główną Nagrodę Konkursu stanowi edycja tomiku poetyckiego w 2012 roku;
 • Organizator zastrzega sobie prawo doboru utworów oraz decydowania o objętości, formacie i stronie plastycznej książki;
 • Materiały
  do książki: wiersze, notkę biograficzną i zdjęcie Laureat Głównej
  Nagrody zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi do 15 września 2012
  roku;
 • W
  przypadku niewywiązania się z powyższego punktu przez Laureata Głównej
  Nagrody, Organizator może odstąpić od realizacji wydania książki
  Laureata Głównej Nagrody;
 • Pozostali
  nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy Konkursu otrzymują nagrody pieniężne
  i wyróżnienia książkowe ufundowane przez Organizatora i Sponsorów;
 • Organizator nie ma obowiązku pokrywać kosztów przyjazdu na uroczystość wręczenia nagród ani kosztów wyżywienia i noclegów;
 • Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w Śródmiejskim Ośrodku Kultury (Kraków, ul. Mikołajska 2) 23 kwietnia 2012 roku. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyników Konkursu;
 • Aktualne
  informacje o konkursie można uzyskać za pośrednictwem strony
  internetowej Śródmiejskiego Ośrodka Kultury www.lamelli.com.pl lub
  pisząc na adres akosciuszko@lamelli.com.pl;
 • Przesłanie
  prac konkursowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i
  przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla potrzeb konkursowych.

 

Projekt dofinansowany przez Gminę Miejską Kraków.

Pod patronatem pisma kulturalnego „Fragile”.

 

 

FOKK PZU

 

dekada literacka
prenumerata
sprzedaz_wysylkowa
numery_archiwalne
napisz do nas